Румен Малчев – юни 2017

РУМЕН МАЛЧЕВ
живопис
15-30 юни 2017

“Платната на Румен Малчев са изпълнени с арсенал от запазени изразни средства – оконтуряване на фигурите, използване на малки кръгчета, шахматно колорирани квадрати или триъгълници и пр. Художникът включва много детайли и декоративни елементи, откриващи се в своеобразните рамки, с които той затваря изобразителното поле в произведенията си и които са част от самата композиция. Такива детайли се откриват също и във фона, а понякога и в дрехата на фигурите. В тематично отношение част от творбите заимстват сюжети от българския селски бит или от фолклора, а други имат съвсем различно внушение – по-съвременно и взето от сегашната действителност, но пречупени през светоусещането на автора. Всички творби напомнят съновидения. Някои от тях въздействат като картини-символи, а други като картини-разкази. „Картините-символи“ са по-обобщени като стилистика и са сведени до една фигура, понякога има и допълнителни фигури, но те са като неделима част от цялото, докато „картините-разкази“ са изградени с множество фигури, които сякаш „разказват“ цяла история. Творчеството на Румен Малчев се характеризира с няколко особености, които го оформят като разпознаваем автор. Освен характерния за него рисунък, се открояват и фризово построената композиция, независимо дали творбата е еднопланова или многопланова, както и усещането за ритмичност. Последното е постигнато чрез редуване на елементите в творбата или чрез съпоставянето на едри цветни петна с богато орнаментирани или детайлирани фигури и форми.“
Стойка Цингова


Арте